Informacja

+48 33 81 37 400

+48 515 114 605

+48 512 366 792

recepcja@gronieszczyrk.pl

Regulamin Ośrodka

Regulamin Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Gronie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A., ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Ośrodka obowiązuje na terenie Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Gronie i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Ośrodkiem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji ośrodka.
 4. Regulamin Ośrodka określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Ośrodka jest dostępny w recepcji ośrodka Gronie

 

 

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Ośrodku, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji ośrodka.

 

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji  lub osobiście w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Gronie.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe ośrodka w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, ośrodek zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Ośrodka, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie gwarantowanej rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji Ośrodek nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku
 6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:
 • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 30 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.
 • Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 • Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 • Osoby nie zarejestrowane w Ośrodku mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa ośrodka, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00.
 • Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Ośrodka.
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 • Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • Za wykonane rozmowy telefoniczne Gość zostanie obciążony zgodnie z cennikiem Ośrodka i kwota ta zostanie doliczona do końcowego rachunku Gościa.
 • W przypadku opuszczenia przez Gościa Ośrodka w terminie zawartym w potwierdzeniu gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
 • W przypadku nieprzybycia Gościa do Ośrodka w terminie zawartym w potwierdzeniu gwarantowanej rezerwacji, Ośrodek nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 •  

   

  § 4 USŁUGI

  1. Ośrodek świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Ośrodka niezwłoczną reakcję.
  2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
  • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 • Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • możliwość przechowywania w sejfie hotelowym pieniędzy i przedmiotów wartościowych, przy czym ich łączna wartość nie może stokrotnie przekraczać ceny za pokój,
  • wypożyczenie żelazka i deski do prasowania

   

  1. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy odpłatnie następujące usługi:
  • masaże lecznicze i relaksacyjne
  • zabiegi spa
  • skanowanie i drukowanie dokumentów,

   

   

   

   

  § 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

  1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
  2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie ośrodka.
  4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
  5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
  6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Ośrodka, czy poza terenem Ośrodka.

   

   

   

  § 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

  1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
  2. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
  3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
  4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.
  5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
  6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. 
  7. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

   

   

   

  § 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

  1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
  2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

   

   

   

  § 8 CISZA NOCNA

  1. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
  2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

   

   

   

  § 9 POSTANOWIENIA DODAKOWE

   

  1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
  2. W Ośrodku akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą w kwocie 40 zł / doba i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wyrządzanych przez zwierzę. 
  3. W Ośrodku istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA wszelkie informacje dostępne są w recepcji ośrodka.
  4. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju 200 zł. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami.
  5. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Ośrodek bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Ośrodku.
  6. W pokojach ośrodka nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
  7.  Zagubienie klucza do pokoju wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.
  8. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Gronie z siedzibą w Szczyrku ul. Salmopolska30, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
  9. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka  akwizycji i sprzedaży obnośnej.
  10. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Ośrodka.
  11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
  12. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Ośrodka pisemnie na adres e-mail:  recepcja@gronieszczyrk.pl
  13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego  Gronie.