OŚRODEK GRONIE SKI & BIKE, Szczyrk
Tło bannera

Konkursy

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Gwarancja najniższej ceny

Konkursy

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: 

WYGRYWAJ Z COCA-COLA i GRONIE Ski & Bike  

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą WYGRYWAJ Z COCA-COLA i GRONIE Ski & Bike (zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. z siedzibą w (43-370) Szczyrk, ul.  Narciarska 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000140818, NIP 9372375089 („Organizator”).

3. Fundatorem nagród i przydzielającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „KC”) Coca-Cola HBC Polska  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („Fundator”).

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski.

5. Konkurs trwa od 21.07.2023 do 30.09.2023 na terenie Polski.

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).

7. Udział w konkursie jest dobrowolny.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.

9. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania konkursu na stronie www.gronieszczyrk.pl 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 21.07.2023 r. do 30.09.2023 r.: 

 

- Podczas pobytu w GRONIE Ski & Bike kup dowolny produkt Coca-Cola i zachowaj paragon. 

- Po pobycie w naszym hotelu wystaw opinię na wybranym portalu (np. Tripadvisor, Google, Booking). 

- Wyślij skan paragonu oraz screen opinii z widocznym linkiem do portalu na recepcja@gronieszczyrk.pl

 

2. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1 tego paragrafu. 

  

§3 

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. Przewidzianymi nagrodami w Konkursie jest 5 walizek z logo Coca-Cola o wartości 350 zł brutto każdy.  

2. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane od 21.07.2023 r. do 10.10.2023 r. będą rywalizować  o Nagrodę 

3. Prawidłowe zgłoszenie konkursowe to przesłanie w przedziale czasowym określonym w pkt. 2 wiadomości e-mali na adres z tytułem: WYGRYWAJ Z COCA-COLA i GRONIE Ski & Bike z poniżej wymienionymi załącznikami tj.: 

 1. a) Scan paragonu za zakup dowolnego produktu Coca-Cola. 

 1. b) Screen opublikowanej, kreatywnej opinii z widocznym linkiem do portalu, na którym została wystawiona. 

4. 5 najlepszych rozwiązań zadania konkursowego zostanie nagrodzone 5 Walizkami z logo Coca-Cola. 

5. 5 z kolejnych najlepszych zgłoszeń z każdego tygodnia zostanie umieszczonych na liście rezerwowej w kolejności wyboru (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową).  

6. Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy. 

7. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywać się będą w dniach od 15.10.2023 do 25.10.2023 roku.  

8. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję): 

 1. a) oryginalność wykonania zadania; 

 1. b) pomysłowość; 

 1. c) słownictwo i stylistykę. 

9. Do zadań Komisji należy:  

 1. a) zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, 

 1. b) rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 

 1. c) podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody, 

 1. d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 

10. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób: 

 1. a) W ciągu 7 dni od daty posiedzenia komisji, Organizator Konkursu wyśle wiadomość do użytkownika zgłoszenia. 

 1. b) Uczestnik w wiadomości zostanie powiadomiony o wyniku konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz podanie swoich danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia. 

 1. c) W przypadku, gdy Laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt 11 b wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą wiadomości w ciągu 2 dni liczonych od dnia, w którym poprzedni Uczestnik się nie zweryfikował. 

 1. d) Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy rezerwowej. 

11. Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy: 

 1. a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub 

 1. b) nie załączy wymaganych materiałów określonych w §3 pkt. 3 lit. a i b; lub 

 1. c) odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody; lub 

 1. d)przedstawiony dowód zakupu / screen opinii będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub 

 1. e) przedstawiony Scan / zdjęcie paragonu za zakupiony produkt Coca-Cola lub screen opinii będzie miał późniejszą lub wcześniejszą datę niż czas trwania konkursu, lub 

 1. f) przedstawiony dowód zakupu będzie dotyczył innego niż zakup konkursowy. 

12. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania, które wystąpiły w związku z siłą wyższą. Za siłę wyższą będzie się przyjmować wszelkie okoliczności będące poza kontrolą Stron, których Strony nie mogły przewidzieć ani skutkom, których nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, zamieszki lub sabotaż, brak działania lub opóźnienia w działaniu władz, strajki oraz lokauty w stopniu w jakim spełniają one powyższe wymagania. Przejawem Siły Wyższej są także działania wywołane w ramach zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej u ludzi.  
 
Strony nie będą odpowiedzialne wobec siebie lub uznane za naruszające postanowienia Umowy w związku z niewywiązaniem się ze swoich obowiązków lub opóźnieniem w ich wypełnieniu, jeżeli takie nie wywiązywanie się lub opóźnienie jest wynikiem działania Siły Wyższej. 

 

§4 

WYDANIE NAGRÓD 

1. Nagrody zostaną wydane za przesyłką kurierską najpóźniej do 01.11.02023 roku. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inny produkt. 

 

§5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.  

2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zwycięzców będą także przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, operatorzy pocztowi świadczący dla Organizatora usługi pocztowe i przewozowe (w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki), a także zleceniodawca („BIC Polska”) oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.  

4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres od 21.07.2023 do 31.12.2023 roku.

5. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.  

6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:  

a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),  

b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),  

c. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,  

d. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),  

e. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika.  

f. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).  

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej powołanego Inspektora Ochrony Danych.  Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

8. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza granice RP.  

 

§6 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Gronie Ski & Bike 43-370 Szczyrk, ul. Salmopolska 30 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres recepcja@gronieszczyrk.pl

Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.  

2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.  

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.  

2.Regulamin Konkursu dostępny będzie, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Nagrody przedstawionenawizerunkachumieszczonych w materiałach reklamowych mogą różnićsię odnagródwydanych  
w Konkursie. 

Najnowsze oferty i pakiety Pakiety pobytowe i promocje

Bike Free PLUS - pobyt ze śniadaniem i karnetem rowerowym na każdy dzień
Bike Free PLUS - pobyt ze śniadaniem i karnetem rowerowym na każdy dzień
od 199 /os./noc
 • 2 noce
 • BB – Śniadanie w cenie
zobacz szczegóły
PROMO BIKE FREE - Pobyt ze śniadaniem, obiadokolacją i karnetem rowerowym
PROMO BIKE FREE - Pobyt ze śniadaniem, obiadokolacją i karnetem rowerowym
od 235 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
JESIEŃ W GÓRACH - Pobyt z wyżywieniem + karnety turystyczne GRATIS
JESIEŃ W GÓRACH - Pobyt z wyżywieniem + karnety turystyczne GRATIS
od 200 /os./noc
 • min. 3 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
ZIMA I FERIE 2024 First Minute - FAST PASS - szybkie przejście w cenie pobytu
ZIMA I FERIE 2024 First Minute - FAST PASS - szybkie przejście w cenie pobytu
od 400 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
RODZINNE ŚWIĘTA w górach - karnety narciarskie i FAST PASS w cenie pobytu
RODZINNE ŚWIĘTA w górach - karnety narciarskie i FAST PASS w cenie pobytu
od 425 /os./noc
 • min. 5 nocy
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
SYLWESTER w górach - karnety narciarskie i FAST PASS w cenie pobytu
SYLWESTER w górach - karnety narciarskie i FAST PASS w cenie pobytu
od 525 /os./noc
 • min. 5 nocy
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
PAKIET FAMILY - Nocleg z wyżywieniem + karnet na Gondolę GRATIS
PAKIET FAMILY - Nocleg z wyżywieniem + karnet na Gondolę GRATIS
od 205 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
zobacz szczegóły
Pobyt ze śniadaniem i karnetem rowerowym lub turystycznym
Pobyt ze śniadaniem i karnetem rowerowym lub turystycznym
od 199 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
zobacz szczegóły
NOCLEG ZE ŚNIADANIEM
NOCLEG ZE ŚNIADANIEM
od 150 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
zobacz szczegóły
Voucher 500 zł
Voucher 500 zł
od 500 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły
Voucher 1000 zł
Voucher 1000 zł
od 1 000 /szt.
 • dowolna dł. pobytu
zobacz szczegóły

ul. Salmopolska 30
43-370 Szczyrk, Polska

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A., ul. Narciarska 10, 43-370, Szczyrk Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane